Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Een toekomstbestendige Nijdamstra Stichting

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van onze familievereniging blijft onveranderd dat wij afstammelingen zijn van stamvader Willem Willems (ca. 1552- ca. 1635), boer en eigenaar van Nijdamstra state onder Grouw. Aan deze stamvader en deze boerderij danken wij onze familienaam en de wortels van onze familiegeschiedenis. Wij zijn dus in oorsprong een Friese eigenerfde boerenfamilie.
Deze wortels zijn nog zichtbaar en tastbaar. Nijdamstra state bestaat nog steeds en is zelfs nog steeds in bedrijf als melkveehouderij. De huidige kop-hals-rompboerderij stamt weliswaar uit ca. 1870 en is dus gebouwd in de tijd nadat de laatste Nijdams de boerderij hadden verlaten (dat gebeurde rond 1750 als gevolg van de veepest), maar staat nog op dezelfde locatie als de oorspronkelijke boerderij. Verder zijn in de Sint-Pieterkerk te Grouw de grafstenen te vinden van de eerste vier generaties Nijdam die boer op Nijdamstra waren. Deze grafstenen zijn in de jaren '90 weer tevoorschijn gekomen toen men het interieur van de kerk restaureerde en de houten vloer die er sinds ongeveer 1900 had gelegen verwijderde.
Tegelijk willen wij ook de geschiedenis van de familievereniging respecteren, zoals die door de vorige besturen, met name door de oprichter Wigle Tjerk Vleer, is vormgegeven. Concreet betekent dit dat wij handhaven dat wij een vereniging zijn voor de families Nijdam, Nieuwdam, Vleer en Wynia (Wijnja, Wienia, Wijnia, Winia).
De familienaam Vleer is in 1811 ontstaan toen Jelmer Willems voor zichzelf de naam Nijdam aannam maar voor zijn bedlegerige broer Auke Willems de naam Vleer liet noteren. De familie was toen al een paar generaties boer op de Vleerbosch onder Boornbergum. De familienaam Wynia werd halverwege de 18e eeuw verbonden aan de familie Nijdam, toen de kinderen van Foeke Sytses Nijdam en Ymck Romkes Wynia de naam van hun moeder gingen dragen. Op dat moment was de naam Wynia aanzienlijker dan de naam Nijdam.

Toekomstplannen

Concreet heeft het bestuur een aantal toekomstplannen ontwikkeld, die zij gefaseerd wil gaan uitvoeren. Hierbij is overigens alle hulp welkom. Wij zijn van plan met kleinere werkgroepen te gaan werken. Spreekt een van de hieronder genoemde plannen u dus aan, neem dan gerust contact op met het bestuur.


Genealogie en Nijdamstraboek

De Nijdamstra Stichting stelt zich ten doel om de genealogie van de oudste generaties Nijdam zo goed en volledig mogelijk in kaart te brengen. Wij bedoelen hiermee de generaties vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Dat betekent correctie en aanvulling van de gegevens die wij reeds in onze (reeds aanzienlijke) database hebben, het publiceren van deze gegevens op onze te vernieuwen website (zie hieronder) en het op termijn publiceren van een nieuwe editie van het Nijdamstraboek. De bestaande editie stamt uit 1956 en sommige gegevens zijn verouderd of zelfs incorrect.

Nijdam-monumenten, familiewapen en archief

Wij willen op verschillende manieren de tastbare 'monumenten' van de familie Nijdam conserveren en markeren. Zo willen wij opnieuw een bord langs de weg plaatsen om de boerderij Nijdamstra state te markeren. De informatie over de grafstenen van de Nijdams in de Sint Pieterkerk in Grouw willen wij ook beschikbaar maken voor bezoekers van die kerk.
Het familiewapen Nijdam (zie het artikel in deze Tynge) willen wij registreren bij de Fryske Rie foar de Heraldyk. De zilveren Nijdamlepel uit 1665 is aangekocht door de vereniging, maar daarvoor willen wij een veilige bewaarplaats zoeken.
Ook een veilige bewaarplaats verdient het (oud) archief van de Nijdamstra Stichting. Zoals vaker het geval is, is ook bij onze vereniging een flink deel van het oud archief kwijt geraakt bij een vorige bestuurswisseling. Helaas betrof dit een schat aan informatie, waartussen zich ook unieke stukken bevonden. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn wij op zoek naar een betere oplossing voor dit probleem.

Website en Social Media

Het bestuur werkt momenteel aan een vernieuwde website van de Nijdamstra Stichting. Wij nemen hierbij een voorbeeld aan de meest succesvolle en best gebouwde websites van familieverenigingen die wij hebben kunnen vinden. Op de nieuwe website willen wij meer informatie dan voorheen aanbieden, en dit moet tevens de plek zijn waar betrouwbare informatie over de Nijdams tot 1811 te vinden is. Ook zijn wij begonnen de oudste jaargangen van de Nijdamstra Tynge in te scannen om die op de website te publiceren.
Daarnaast denken wij na over activiteiten op de andere social media, zoals Facebook. Daar is reeds een pagina 'Nydam Genealogy' in het leven geroepen door ons bestuurslid Geert van der Velde. Wij beraden ons momenteel hoe wij de website het beste kunnen combineren met andere online activiteiten.

Nijdamfonds en actieve deelname

De nieuwe plannen kosten tijd en geld. Daarom willen wij meer dan voorheen leden oproepen om een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen. Dat kan onder andere door een extra financiële ondersteuning. Hiervoor willen wij een zogenaamd 'Nijdamfonds' in het leven roepen waaruit de activiteiten bekostigd zullen worden. Voor de nieuwe editie van het Nijdamstraboek zullen wij bijvoorbeeld de middelen van de vereniging flink moeten aanspreken.
Zoals aan het begin gezegd zijn ook actieve bijdragen meer dan welkom. Om dit te faciliteren willen wij diverse werkgroepen in het leven roepen: voor de website, voor de Tynge, voor de nieuwe editie van het Nijdamstraboek.
Ten slotte zijn wij ons op mogelijkheden aan het beraden om het lidmaatschap van de vereniging nog aantrekkelijker te maken en zodoende het ledenaantal weer te vergroten.

Han Nijdam